(044) 362-05-05
e-mail: info@assoft.com.ua

Каталог програмної продукції

В цьому розділі Ви знайдете інформацію про найбільш популярних галузевих і спеціалізованих рішення. Рішення, що відповідають потребам в автоматизації найбільш важливих для підприємств бізнес-процесів. Які також дозволяють зменшити витрати споживачів при впровадженні за рахунок поставки в якості готових рішень.

Розрахунок вартості програмних продуктів

Тут Ви можете зробити попередній розрахунок вартості необхідного комплекту програмних продуктів. Зробити це ви можете, вибравши потрібну Вам програму, вказавши необхідність апгрейда, потрібну кількість робочих місць і режим роботи бази даних (файловий / клієнт-сервер). * Знижка на апгрейд ісчесляется з урахуванням різниці між необхідною і вже наявної у Вас програмою, не більше 50% від вартості набуває комплекту ПП.

Порівняння програмної продукції

Тут Ви можете порівняти основні функціональні можливості прикладних рішень, призначених для автоматизації типових завдань обліку та управління підприємств. При розробці цих програмних продуктів враховувалися як сучасні міжнародні стандарти управління (ERP, ERP II, MRP II, CRM, SCM, і ін.), Так і реальні завдання українських підприємств.

Автоматизація "Під ключ"

Ми готові надати повний комплекс послуг по автоматизації обліку на Вашому підприємстві. Фахівці нашої компанії допоможуть вибрати оптимальну програмну продукцію, здійснити поставку і установку, налаштувати, адаптувати систему під специфіку діяльності і підібрати варіанти підтримки.

Учет НДС

В конфигурации учтены все требования бухгалтерского и налогового законодательства, касающиеся налога на добавленную стоимость (НДС).  Требования главы 21 Налогового кодекса соблюдаются благодаря использованию специальной подсистемой учета НДС. Подсистема автоматизирует все необходимые процедуры, в частности, формирование специализированных документов для учета НДС — счетов-фактур, а также специализированных форм налоговой отчетности — книги покупок и книги продаж.

Учет НДС при поступлении товаров и услуг

При поступлении товаров и услуг НДС учитывается в следующем порядке.

В текущей работе, при регистрации в информационной базе документов поступления товаров и услуг, суммы НДС рассчитываются автоматически. При этом формируется проводка по дебету счета 19. Для автоматического определения суммы НДС используется ставка НДС, указанная в справочнике "Номенклатура" для позиций товаров и услуг, перечисленных в документе.

После завершения отчетного периода  рассчитывается сумма НДС, причитающаяся к перечислению в бюджет. Сумма НДС по каждому документу поступления товаров и услуг принимается к вычету (то есть используется для уменьшения суммы налога, подлежащего уплате в бюджет) при условии, что в информационной  базе зарегистрирован документ "Счет-фактура полученный". Данное условие выполняется легко: счет-фактура формируется автоматизированным способом непосредственно из формы документа поступления товаров и услуг. В экранную форму счета-фактуры требуется ввести дату и номер, содержащиеся в бумажной форме счета-фактуры поставщика.


Щелкните для увеличения


Для ускоренного решения данной задачи можно использовать специальную процедуру, которая обеспечивает групповое формирование счетов-фактур по документам, относящимся к выбранному периоду времени.

Учет НДС при продажах

Конфигурация максимально облегчает пользователю соблюдение требований налогового законодательства. В документах оплаты сумму НДС выделять не требуется. Сумма НДС выделяется в документах отгрузки материальных ценностей и оказания услуг автоматически, при заполнении табличной части документа. Причем по документу отгрузки автоматически формируются проводки, отражающую сумму НДС в бухгалтерском учете по дебету субсчета 90.03 и кредиту субсчета 68.02.

Счет-фактуру можно сформировать автоматически непосредственно из экранной формы документа отгрузки.


Щелкните для увеличения


Из экранной формы счета-фактуры может быть распечатана его бумажная форма в нескольких экземплярах: один экземпляр нужен для вручения покупателю, а другой — для регистрации в бумажном журнале учета выданных счетов-фактур.

Налоговое законодательство требует оформления счетов-фактур на суммы полученных авансов.

В конфигурации счета-фактуры на аванс формируются автоматически при помощи регламентной процедуры "Регистрация счетов-фактур на аванс". Эта процедура перебирает все поступившие платежи за товары и услуги, по которым не было зарегистрировано отгрузки товара и оказания услуг, выделяет суммы полученных авансов и и вводит в информационную базу соответствующие счета-фактуры.


Щелкните для увеличения


Счета-фактуры на авансы отличаются от других счетов-фактур тем, что по ним формируются проводки, отражаемые в бухгалтерском учете.

Отчетные формы

Конфигурация обеспечивает автоматическое формирование и вывод на печать специализированных форм налоговой отчетности — книги покупок и книги продаж. Необходимым условием для правильного формирования этих отчетных форм является предварительное выполнение регламентных процедур завершения отчетного периода, ввод в информационную базу документов поступления, отгрузки и оплаты, регистрация счетов-фактур. При соблюдении этих требование собственно формирование книги продаж или книги покупок не займет большого времени.


Щелкните для увеличения


Налоговые декларации по НДС также заполняются автоматически. Налоговые декларации включены в состав форм регламентированной отчетности.

Сложные случаи учета НДС

Конфигурация рассчитана на самые сложные ситуации учета НДС, случающиеся в практической деятельности предприятия, и на отражение этих ситуаций в отчетных формах.

Автоматизирован учет НДС по приобретенным товарам, реализуемым с применением ставки НДС 0% (для экспортных операций и сходных случаев). Регламентная операция подтверждения ставки 0% позволяет зарегистрировать факт подтверждения или не подтверждения ставки НДС 0% по таким операциям.

Если товары и услуги, полученные от поставщиков, имеют отношение к операциям реализации, не облагаемым НДС, то НДС по таким товарам и услугам не должен приниматься к вычету. Регламентная операция восстановления НДС отменяет произведенный вычет сумм НДС, уплаченных поставщикам, если полученные товары и услуги позднее были отнесены к операциям реализации, не облагаемым НДС.

Предоставляется возможность зафиксировать суммы НДС, уплаченные на таможне при импортных операциях. Такой НДС в дальнейшем может быть принят к вычету, если нет дополнительных причин, запрещающих это.

Конфигурация рассчитана на ситуацию, когда поступившие ценности частично реализуются на экспорт, а частично на внутреннем рынке, когда поступившие ценности используются для производства продукции, работ, услуг, товаров, часть которых реализуется с ненулевой ставкой НДС, а другая часть без НДС, либо с НДС по ставке 0%.

Возможно распределение сумм НДС, предъявленных поставщиками приобретенных ценностей, в соответствии со ст.170 НК РФ по операциям реализации, облагаемым НДС и освобожденным от уплаты НДС.

В конфигурации учтено требование законодательства об особом порядке вычета НДС по строительно-монтажным работам. Учет НДС по строительно-монтажным работам ведется  в разрезе объектов строительства, счетов-фактур, ставок НДС, способов формирования затрат по строительству (могут использоваться хозяйственный способ и подрядный способ). При принятии объектов строительства к учету в качестве основных средств суммы НДС в части затрат, сформированных подрядным способом и составляющим теперь стоимость основного средства, могут быть рассмотрены на предмет принятия к вычету.

В конфигурации предусмотрена ситуация, когда организация выступает в качестве агента по уплате НДС. Признак того, что организация является агентом, устанавливается в договорах с контрагентами-поставщиками. Такими поставщиками могут быть арендодатели из числа государственных и муниципальных органов, иностранные партнеры, не состоящие на налоговом учете в России.